دستور العمل تست و تحویل تاسیسات برقی

آتشنشان ارائه دهنده راهکار های کنترل حریق 

جهت دریافت مشاوره و خرید لوازم اعلام و اطفاء حریق با ما در تماس باشید

تست و بازرسی تاسیسات برقی

مطابق مراجع و استانداردهای معتبر بین المللی تست و بازرسی در تاسیسات برقی باید در سه مرحله انجام شود:

1- بدو تحویل

2- انجام تغییرات عمده

3-به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

باید توجه داشت بسیاری از الزامات مهم در حوزه تاسیسات برقی ساختمانهای مسکونی مانند، تست ارت اطمینان از عملکرد تجهیزات حفاظتی در زمان مجاز به واسطه بررسیهای چشمی قابل تشخیص نبوده و نیاز به انجام تست و آزمایش میباشد.

 انجام تستهای زیر در تکمیل بررسیهای چشمی ناظر تاسیسات برقی قبل از شروع بهره برداری و یا پس از هر تغییر عمده به استناد استاندارد 6-IEC60364 باید انجام شود.

  • آزمایش تداوم هادی مدارهای تاسیسات برقی و برقراری هدایت الکتریکی آنها
  • آزمایش مقاومت عایقی در تاسیسات برق
  • آزمایش کلیدهای اتوماتیک خودکار و تنظیم آنها
  • آزمایش حفاظت های اضافی
  • آزمایش ترتیب فازها در جریان متناوب و ولتاژهای مثبت و منفی در جریان مستقیم
  • آزمایشهای عملیاتی تابلوهای برق راه ،اندازها کنترل و اینترلاکها، لوازم حفاظتی و غیره
  •  آزمایشهای عمومی تاسیسات برق از قبیل راه اندازی تنظیم و آزمایش دستگاهها تجهیزات برقی نصب ثابت، مراکز و شبکه سیستمهای جریان ،ضعیف کارکرد سیستمهای تاسیسات برق و غیره
  •  کنترل تاسیسات برقی اجرا شده و تطابق آن با نقشههای طرح تاسیسات برقی و دستورالعمل اجرایی حین ساخت

در حالت کلی و به منظور در نظر گرفتن ترتیب انجام تستهای قید شده میتوان تقسیم بندی زیر را در نظر گرفت:

ترتیب انجام تست تاسیسات برقی

تست پیوستگی

اگر هدف از تست پیوستگی صرفا بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط باشد تست با استفاده از یک اهمتر معمولی یا حتی ارت تستر سه سیمه قابل انجام است ولی اگر در کنار بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط اندازه گیری دقیق مقاومت مسیر هم از اهداف تست ،باشد بسته به نوع مسیر الزامات مربوط به دستگاه تست متفاوت خواهد بود.

۱- اگر تست بر روی هادیها از قبیل هادی ،حفاظتی هادی همبندی هادی زمین و… انجام شود شرایط دستگاه از نظر حداقل ولتاژ و جریان تزریقی باید با استاندارد 4-IEC61557 مطابق داشته باشد ) ولتاژ کاری ۴ تا ۲۴ ولت متناوب یا مستقیم و حداقل جریان تزریقی ۲۰۰ میلی آمپر که توسط ارت تسترهای چهار سیمه میکرواهمتر و یا مالتی فانکشن تسترها قابل انجام است.

۲- اگر تست بر روی سازه فلزی بتنی و یا هادی نزولی انجام میشود شرایط دستگاه از نظر ولتاژ و جریان تزریقی باید با استاندارد 3-IEC62305 مطابقت داشته باشد ( حداقل جریان تزریقی ۱۰ آمپر که توسط میکرواهمتر قابل انجام است.

تست پیوستگی

تست مقاومت عایقی

در رابطه با تجهیزات تست مقاومت عایقی که به اشتباه با عنوان میگر هم شناخته میشوند توجه به چند نکته ضروری می باشد با توجه به گستره کاری دستگاه تست مقاومت عایقی میزان ولتاژ اعمالی آن میتواند از ۱۰۰ ولت مستقیم شروع شده و به مقادیر بیش از چند کیلوولت مستقیم ختم شود ولی در مورد تاسیسات برقی مسکونی حداکثر ولتاژ اعمالی دستگاه برای سیستم سه فاز و تکفاز برابر با ۵۰۰ ولت مستقیم خواهد بود. از طرف دیگر توجه به رنج قابل اندازه گیری توسط دستگاه نیز بسیار مهم است بازه اندازه گیری تجهیزات متداول در رنج 2.M و برای تجهیزات خاص در رنج GO قرار دارند.

تست مقاومت عایقی

تست مقاومت الکترود زمین

امروزه در بازار دستگاههای ارت تستر با برندها و مدلهای مختلف و با قیمتهای متنوع به فروش میرسد ولی متاسفانه قیمت به عنوان مهمترین فاکتور برای خرید دستگاه مد نظر قرار داده میشود در رابطه با امکانات دستگاههای ارت تستر که رابطه مستقیم با قیمت آن نیز دارند میتوان به قابلیت تست به روشهای مختلف از قبیل دو نقطه ای سه سیمه، چهار سیمه تزریق ،جریان روش الکترود متصل و … اشاره کرد دستگاههای ارت تستر را با توجه به روشهای تست میتوان مطابق شکل زیر دسته بندی کرد:

تست مقاومت الکترود زمین

تست پلاریته

این تست به صورت برقدار و در جهت شناسایی هادیهای فاز خنثی و حفاظتی با استفاده از یک نشانگر مناسب و حصول اطمینان از اتصال صحیح آنها انجام می.شود نشانگر میتواند یک فازمتر معمولی یا ،القایی تستر مخصوص و یا یک مالتی فانکشن تستر باشد.

تست پلاریته

تست کلید جریان باقی مانده

کلید جریان باقیمانده استفاده شده در تاسیسات مسکونی متداول عمدتا در دو نوع RCCB (صرفا تشخیص و قطع جریان باقیمانده و RCBO قابلیت تشخیص و قطع جریان باقیمانده و جریان اتصال کوتاه میباشند که در گام اول تشخیص این دو از یکدیگر حائز اهمیت خواهد بود نحوه تشخیص این دو تجهیز مطابق شکل زیر است:

کلید جریان باقیمانده استفاده شده در تاسیسات مسکونی متداول عمدتا در دو نوع RCCB (صرفا تشخیص و قطع جریان باقیمانده و RCBO قابلیت تشخیص و قطع جریان باقیمانده و جریان اتصال کوتاه میباشند که در گام اول تشخیص این دو از یکدیگر حائز اهمیت خواهد بود نحوه تشخیص این دو تجهیز مطابق شکل زیر است:

تست کلید جریان باقی مانده

تست افت ولتاژ

تست افت ولتاژ با اندازه گیری ولتاژ در ابتدا و انتهای مدار و محاسبه مقدار افت ولتاژ توسط ولتمتر معمولی یا مالتی فانکشن تستر انجام میشود.

تست افت ولتاژ با اندازه گیری ولتاژ در ابتدا و انتهای مدار و محاسبه مقدار افت ولتاژ توسط ولتمتر معمولی یا مالتی فانکشن تستر انجام میشود.

تست افت ولتاژ

تست امپدانس حلقه خطا و جریان خطای پیش بینی شده

به منظور اطمینان از عملکرد تجهیزات حفاظتی در زمان مجاز حداقل امپدانس حلقه خطا در اتصال فاز به زمین اندازه گیری شده و جریان خطای متناظر با آن محاسبه میشود تا با حداقل جریان عملکرد آنی کلید مقایسه شده از عملکرد آن در زمان مجاز اطمینان حاصل شود امپدانس حلقه خطا در تابلوی اصلی جهت تعیین امپدانس حلقه خطای خارجی، تابلوی واحد جهت تعیین امپدانس حلقه خطای بین تابلوی اصلی و تابلوی واحد و در مدارهای روشنایی و پریز جهت تعیین حداکثر امپدانس حلقه خطا و حداقل جریان خطای متناظر انجام می.شود بنابر این مطابق شماتیک ارائه شده از تابلوی واحد و پلان روشنایی و پریز باید در تمامی مدارها این تست انجام شده و نتایج در تست شیت مربوطه ثبت گردد.

تست امپدانس

تست سنجش شدت روشنایی

فاکتور اصلی در سنجش شدت روشنایی محیط توجه به زمان اندازه گیری است زیرا تاثیر تابش نور روز در ساعات مختلف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود این تاثیر در شب به صفر میرسد برای اندازه گیری شدت روشنایی روی یک سطح باید بدون تغییر در شرایط محیط و ایجاد سایه یا نیم سایه مزاحم فتوسل دستگاه را روی سطح مورد نظر قرار داده و شدت روشنایی قرائت شود. تغییر زاویه قرارگیری فتوسل باعث خطا در اندازه گیری میشود . در اندازه گیری محیطی باید فتوسل در ارتفاع مورد نظر بطور افقی قرار گیرد و شدت روشنایی قرائت .گردد جهت سنجش شدت روشنایی ایمنی دستگاه باید بر روی سطح زمین قرار داده شود. لازم به توضیح هست در دستگاههایی که فتوسل به صورت پرتابل نمیباشد امکان خطا به دلیل ایجاد سایه در زمان قرائت مقادیر دور از انتظار نمیباشد.

تست سنجش شدت روشنایی

به روزرسانی در  22 اسفند 1402